toTop

Ledenjaarvergadering 30 maart 2015

23-03-2015 | Het bestuur nodigt alle leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden van harte uit voor de Ledenjaarvergadering op maandag 30 maart 2015. 

Het overleg vindt plaats in het Oranje Hotel te Meijel en start om 20.00 uur. Na afloop volgt een presentatie over de totstandkoming van de nieuwe website.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering (d.d. 31 maart 2014)
3. Ingezonden stukken en mededelingen van h.h. aard
4. Jaarverslag 2014
5. Verslag kascontrole 
6. Decharge penningmeester
7. Financieel verslag 2014 en begroting 2015
8. Contributie 2015
9. Verkiezing bestuursleden:
- Patrick Janssen is aftredend en herkiesbaar
- Marcha Heymann is aftredend en herkiesbaar
- Anne van Heugten is aftredend en herkiesbaar
10. Mededelingen Technische Staf
11. Rondvraag
12. Sluiting


naar nieuwsarchief...